Privacy-statement

Persoonsgegevens

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) verwerkt persoonsgegevens om haar doelstelling uit te voeren. Het SHCL is een particuliere stichting die volgens haar statuten onder andere tot doel heeft:

  1. Het verzamelen, bewaren, ordenen en inventariseren van bronnenmateriaal betreffende het sociale en economische leven in Limburg in heden en verleden;
  2. Het beschikbaar stellen van dit bronnenmateriaal;
  3. Het bevorderen en het verrichten van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Veel van dit bronnenmateriaal bevat persoonsgegevens. Deze gebruiken we om ze beschikbaar te stellen aan onderzoekers, zowel intern als extern, om te gebruiken als bron voor onderzoek, onder strikte voorwaarden ter bescherming van de privacy van de betrokken personen. We streven ernaar alleen persoonsgegevens te bewaren wanneer deze onmisbaar zijn voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast deelt u zelf persoonsgegevens met ons als u archiefstukken wilt raadplegen, boeken wilt lenen, onze online content wilt inzien of contact met ons heeft. Wij verwerken uw gegevens ook wanneer u donateur wordt of iets bestelt in onze webshop. Deze gegevens gebruiken we enkel voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt.

Het SHCL heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze medewerker zit toe op de naleving van de AVG binnen het SHCL. U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken via p.arnold@maastrichtuniversity.nl of telefonisch via 043-3285192.

Uw privacyrechten

Het SHCL doet haar uiterste best zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens in bronnenmateriaal en met gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Toch kan het zijn dat u van mening bent dat er fouten zijn opgetreden bij de verwerking van persoonsgegevens. U kunt dan schriftelijk een klacht bij ons indienen. Dat kan via e-mail (info-shcl@maastrichtuniversity.nl) of via de post (Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht). We zullen binnen vier weken reageren op uw klacht. Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw klacht afhandelen, kunt u zich melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u de persoonsgegevens inzien die we over u bewaren, of wilt u uw gegevens laten wijzigen of verwijderen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Dit kan zowel via e-mail als via de post. Vermeldt u a.u.b. zo gedetailleerd mogelijk om welke informatie het gaat.

Beveiliging persoonsgegevens

Het SHCL heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens in collecties te beveiligen. Archieven en collecties (of delen daarvan) die persoonsgegevens bevatten van nog levende personen zijn slechts raadpleegbaar na toestemming van de directie van het SHCL. Bij opvraging van die (delen van) collecties zal altijd gevraagd worden naar die schriftelijke toestemming en een geldig legitimatiebewijs.

Soms zijn archieven om andere redenen dan de regels van de AVG niet openbaar. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gegevens die onder beroepsgeheim van medici of advocaten vallen, of omdat met de archiefvormende organisatie is afgesproken dat een archief ter bescherming van andere belangen slechts beperkt openbaar mag zijn.

In de inleiding van elke archieftoegang op onze website en op archieven.nl, wordt vermeld wat de beperkingen zijn en hoe inzage verkregen kan worden. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar info-shcl@maastrichtuniversity.nl.