ANBI

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemeen Nut Beogende InstellingSinds 2012 is het SHCL aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet een instelling voor minstens 90 procent actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's genieten een extra belastingvoordeel.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een ANBI publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens.

 
Naam
Stichting Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
 
RSIN
0042.78.628
 
Bestuur
Prof. dr. H.F.P. Hillen, voorzitter
Drs. R. Bollen, penningmeester
Drs. J.M.G. Kievits, secretaris
Mw. Dr. M.J. Nieuwenhuijze, lid
Mr. P.H.G.M. Creemers, lid
 
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verzamelen, bewaren, ordenen en inventariseren van bronnenmateriaal betreffende het sociale en economische leven in Limburg in heden en verleden; het beschikbaar stellen van dit bronnenmateriaal; het verlenen van diensten en inlichtingen daaromtrent, mede ten dienste van onderwijs en educatie; het bevorderen en het verrichtten van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van de uitkomsten daarvan; de uitgave van een jaarboek en andere regionaal-historische wetenschappelijke werken; de vestiging van een bijzondere leerstoel in de regionale sociale en economische geschiedenis bij de Universiteit Maastricht.
 
Activiteitenplan
Voor het activiteitenplan 2018, zie de documenten onder aan deze pagina.
 
Beloningsbeleid
De salarissen van de directeur en het personeel worden vastgesteld met inachtneming van de voor de vaststelling van het salaris van overeenkomstig personeel van de Provincie Limburg geldende maatstaven.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor het jaarverslag 2018, zie de documenten onder aan deze pagina.
 
Financiële verantwoording
Voor de jaarrekening 2018, zie de documenten onder aan deze pagina.
 
 

Documenten