Disclaimer

De website
De collectie van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL), zowel de archieven als de beeldcollectie, wordt beschikbaar gesteld op Archieven.nl. De presentatie van de collectie heeft geen commercieel oogmerk en richt zich uitsluitend op kennisdeling en -ontwikkeling. Er worden geen kosten in rekening gebracht om het materiaal te bekijken. Het SHCL doet haar best om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden. Toch kan de informatie die u aantreft op de website fouten bevatten en/of aan tijdelijke interruptie onderhevig zijn. Het SHCL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of andere beschadigende consequenties die voortkomen uit het gebruik van de website. Indien u problemen ondervindt op de website, kunt u contact met ons opnemen via info-shcl@maastrichtuniversity.nl. Het SHCL behoudt alle rechten op de inhoud van de archiefcollectie en de beeldcollectie, tenzij anders vermeld wordt. Bij gebruik van informatie van de website dient de gebruikte collectie duidelijk als bron te worden vermeld.
 
Gebruik intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de inzender van het betreffende materiaal (de rechthebbende) is het niet toegestaan om het materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verspreiden, of op enige wijze te gebruiken anders dan voor persoonlijk gebruik. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg heeft getracht al het mogelijke te doen om rechthebbenden te achterhalen. Mocht u van mening zijn rechten op bepaalde gepubliceerde beelden uit de collectie te kunnen doen gelden, verzoeken wij u dit kenbaar te maken via info-shcl@maastrichtuniversity.nl.
 
Privacy statement
Om te kunnen reageren op vragen en verzoeken heeft het SHCL persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens, als naam en e-mailadres, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en enkel voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. Voor meer informatie: klik hier.  
 
Voorwaarden voor gebruik en beeldrechten 
De beelden in deze database mogen uitsluitend voor privégebruik worden aangewend, tenzij toestemming tot publicatie of andere vorm van openbaarmaking is verleend. Het is mogelijk om een hogere resolutiescan aan te vragen bij het SHCL. Kosten die hiervoor worden gemaakt zullen in rekening worden gebracht. De prijsindicatie is conform de richtlijnen van het Regionaal Historisch Centrum voor Limburg, zie ons tarievenoverzicht
 
Bronvermelding
Bij gebruik van de collectie en de beelden dient een correcte bronvermelding gehanteerd te zijn. De opbouw van deze vermelding is opgebouwd uit: de gebruikte (beeld)collectie, de organisatie waar zich het originele bestand/beeld bevindt, de toegangscode van het archief, het specifieke inventarisnummer en de naam van de maker van het beeld (indien bekend). Het format ziet er als volgt uit: [(beeld)collectie], [organisatie], [toegangscode archief], [inventarisnummer], [naam fotograaf of collectie (indien bekend)  enkel van toepassing op beeldmateriaal].
 
De bronvermelding dient zich duidelijk te richten op de gebruikte archiefstukken en/of afbeeldingen. De bronvermelding kan er dan als volgt uit zien: ‘Beeldcollectie Vroedvrouwenschool, SHCL, EAN_0957, inv.nr. 3459, Harry Grubben fotoatelier’ of ‘Collectie Sphinx, SHCL, EAN_1129, inv. nr. 2’
 
Vergoeding
In de beeldcollectie is beeldmateriaal opgenomen waarvan de intellectuele eigendomsrechten (copyright) geheel of ten dele bij derden berusten. De gebruiker dient voor het aanvragen van een scan een schriftelijke verklaring aan het SHCL voor te leggen, waarin de houder van het auteursrecht verklaart toestemming te verlenen tot reproductie van de betreffende afbeelding. In sommige gevallen heeft het SHCL met de copyrighthouder afspraken gemaakt en kan het SHCL, optreden als tussenpersoon. Van sommige beelden waar copyright of auteursrechten op berust kunnen alleen reproducties besteld worden bij de rechthebbende. In dat geval wordt u doorverwezen naar de rechthebbende. De gebruiker draagt de volledige verantwoording voor alle aanspraken die de houder van het auteursrecht naar aanleiding van de leverantie van reproductie kan doen gelden. De gebruiker vrijwaart het SHCL tegen alle aanspraken van derden. Voor extra info zie: http://www.auteursrecht.nl

Indien u een beeld nodig heeft voor publicatiedoeleinden, kan het SHCL u een scan leveren nadat u toestemming van de rechthebbende heeft gekregen. Een en ander hangt af van de afspraken die de rechthebbende met het SHCL gemaakt heeft. In voorkomende gevallen dient bij publicatie een gebruiksvergoeding te worden betaald. De vergoeding wordt berekend volgens de door het RHCL/SHCL vastgestelde voorwaarden en tarieven. De op de website vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Maker of fotograaf onbekend
Van veel beeldmateriaal is de fotograaf niet bekend. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg heeft zijn uiterste best gedaan de makers en eventuele rechthebbenden van het materiaal op te sporen en toestemming te vragen voor de openbaarmaking. Dat heeft niet altijd tot het gewenste resultaat geleid. Vandaar dat in de beschrijving de term ‘fotograaf onbekend’ kan voorkomen. Bent u van mening dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, of als u weet wie een beeld gemaakt heeft, dan horen wij dit graag. De naam van de fotograaf kan toegevoegd en het copyright geregeld worden.
 
Bewijsexemplaar
Het SHCL stelt het op prijs van elke publicatie waarvoor (digitaal) (beeld)materiaal gebruikt is afkomstig van het SHCL, één exemplaar te ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het SHCL via: info-shcl@maastrichtuniversity.nl 
 
Cookies
Uw bezoek aan de website van het SHCL vindt anoniem plaats. Om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag worden gegevens door middel van cookies verzameld als doel om de website te verbeteren. De gegevens van de gebruikers worden anoniem bijgehouden, zodat deze niet herleidbaar zijn tot een persoon. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website meestuurt naar uw computer om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Cookies worden doorgaans ook vanzelf weer verwijderd, na het sluiten van uw browser.